gabrieleneu
  • en
  • de
  • lt

S R I T Y S

M U Z I K I N Ė  K A R J E R A

A S O C I A C I J O S  V E I K L A

A K T U A L I  V E I K L A

T I K S L A I

G A B R I E L E  G Y L Y T E

Svarbiausias mano strateginis tikslas yra visapusiškai sustiprinti Lietuvos-Vokietijos ryšius. Šio tikslo siekiu keliomis kryptimis:

  • plėtodama tiesioginius žmogiškuosius ryšius tarp atskirų abiejų šalių asmenybių, lyderių verslo, kultūros, švietimo, politikos ir visuomeninės veiklos srityse.
  • prisidedama prie atskirų Lietuvos regionų bei Frankfurto (Rhein Main) regiono (pagal galimybes ir kitų Vokietijos žemių) tarpusavio ryšių vystymo.
  • inicijuodama projektus Vokietijoje ar Lietuvoje, kurie gali prisidėti prie abiejų valstybių dvišalių santykių plėtros.
  • Sukurdama trišalio ar daugiašalio bendradarbiavimo projektus, į kuriuos įsitraukdami Lietuvos bei Vokietijos atstovai prisidėtų prie tolesnės Europos Sąjungos ar NATO plėtros į rytus, platesnės Europos kūrimo.

A K T U A L I  V E I K L A

Lietuvių delegacijos susitikimai su Frankfurto miesto meru p. U. Becker Lietuvių delegacijos susitikimai su Frankfurto miesto Meru, p. Uwe Becker

T E M O S

Žmogiškųjų ryšių plėtra

Nuolat ieškau kūrybingų asmenybių Vokietijoje ir Lietuvoje, kurių sąveika galėtų praturtinti Lietuvą. Savo ruožtu, dar giliau supažindintų Vokietijos piliečius su Lietuvos pasiekimais, patirtimi, politika bei galimybėmis.  Stengiuosi aktyviausi veikti mokslo bei kultūros, prekybos, ekonomikos, taip pat nevyriausybinių (visuomeninių) organizacijų srityse. Stengiuosi sutelkti individus bendrai veiklai, burtis į bendruomenes, veikti kartu tiek Vokietijoje, tiek Lietuvoje – tokiu būdu sukuriant pagrindus tolesnei veiklai regiono, nacionaliniu ar tarptautiniu mastu. Netoli Frankfurto įsikūrusi lietuviška Vasario 16 gimnazija – seniausias ir galingiausias lietuvių telkinys kontinentinėje Europoje, sukurtas politinių Lietuvos karo pabėgėlių (DP – „displaced persons“ arba „Dievo paukštelių“) kartos, iš kurios vėliau užaugo tiek Pasaulio lietuvių, tiek daugelio kitų dabartinių lietuvių bendruomenių svetur. Lietuvybės išlaikymas Frankfurto ar kitų Vokietijos žemių lituanistiniuose židiniuose, nauji projektai kartu su lietuvių bendruomene – vienas iš svarbiausių ir labiausiai motyvuojančių mano uždavinių. Savo ruožtu, kultūriniai bendradarbiavimo projektai ne tik įgalina žmogų dalyvauti kultūroje, tačiau ir mažina socialinę atskirtį, padeda asmenybes formavimuisi, asmens pasaulėvaizdžiui, vertybėms ir elgesiui, taip pat perteikia tradicijas bei žinias, kurių pažinimas įprasmina gyvenimą.

Ryšiai tarp regionų

Frankfurto (Rhein Main) regionas laikomas visos Vokietijos ekonomikos ir finansų centro varikliu, kur savo atstovybes turi pagrindinės Vokietijos ir tarptautines kompanijos, taip pat užsienio valstybės, čia sutelkusios savo valstybinius (generalinius) ar garbės konsulatus. Lietuva savo diplomatinį, politinį, ekonominį, kultūrinį buvimą šiuo metu koncentruoja labiausiai Vokietijos sostinėje – Berlyne. Sparčiai pradėjus vystytis abiejų šalių dvišaliams santykiams, bet ypač uždarius Lietuvos ambasados Bonoje skyrių, pietinėse Vokietijos žemėse trūksta aktyvaus ir kasdienio Lietuvos buvimo. Pietinių Vokietijos žemių ir ypač Frankfurto regiono potencialas nuolat auga, tačiau Lietuva jį dar vis nepakankamai išnaudoja. Stengiuosi Frankfurto regione nuolat pristatyti Lietuvą, jos pasiekimus ir galimybes, ieškoti naujų projektų, kurie susietų Lietuvą ar jos atskirus regionus, miestus su Frankfurto (Rhein Main) regionu.

Dvišaliai santykiai

Kaip visuomenininkė, pianistė ir kultūros vadybininkė organizuoju įvairius kultūrinius, politinius, ekonominius renginius, diskusijas aktualiais Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimo klausimais, kurių tikslas – inicijuoti naujus atitinkamų sričių projektus. Glaudžiai bendradarbiauju su Frankfurto Göthes Universitetu, Europos centriniu banku Frankfurte, Lietuvos ir kitų Baltijos šalių ambasadomis Berlyne, International Piano Forumu, ir Hesseno Agentūra, taip pat kitais fondais, istoriškai prisidėjusiais prie Lietuvos – Vokietijos santykių plėtros (partiniais fondais, tokiais kaip Konrad Adenauer Stiftung, taip pat German Marshal Fund, Bertelsmann Foundation ir kt.). Stengiuosi plėsti ir parlamentinius ryšius tarp Lietuvos Seimo narių, politinių partijų bei atskirų Vokietijos politikų, partijų ir jų regioninių būstinių.

Daugiašalė veikla –
Europos plėtra

Kaip Deutsch Osteuropäischen Kultur und Wirtschaft asociacijos valdybos narė siekiu išplėsti savo veiklą taip pat ir į Gruziją, Ukrainą, Moldovą, kitas šalis, siekiančias save transformuoti pagal Vokietijos ar Lietuvos (Europos Sąjungos modelį). Šioje srityje aktyviai veikiu su minėtų ir kitų šalių konsulatais ar kitomis atstovybėmis Frankfurte, šių šalių verslo ar kultūros asociacijomis. Lietuvos patirtis stojant į Europos Sąjungą šioms rytų Europos šalims yra neįkainuojama, todėl stengiuosi joms padėti ir Frankfurto regiono lygiu, sujungdama šių šalių atstovus tiek su vietos Vokietijos, tiek su Lietuvos atstovais ar organizacijomis. Labai svarbu yra padėti aiškinti Vokietijos visuomenei svarbiausius Lietuvos bei šių Europos šalių rytuose tikslus, inicijuoti ir įtvirtinti naujus mainų formatus, jungiančius ne tik Lietuvos, bet ir kitas Rytų Europos šalių valstybes, šiuo metu bandančiais eiti Lietuvos keliu. Veikiant tokiu būdu, būtų galima dar efektyviau pristatyti Lietuvos, kaip rytų šalių ekspertės ir pagrindinės pagalbininkės vaidmenį Vokietijos pietinėse žemėse.

K O N T A K T A I